අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 - විද්‍යාව II

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 - විද්‍යාව II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு science_02.pdf ஐ சொடுக்குக