අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - සන්නිවේදනය හා මාධ්‍යය අධ්‍යයනය I/II

Click Communication media studies.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - සන්නිවේදනය හා මාධ්‍යය අධ්‍යයනය I/II