අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය I,II

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය I,II

Click Sol_Des_pp_I,II_2016 (2).PDF link to view the file.