අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළඅරාබි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය I,II 2018

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළඅරාබි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය  I,II 2018

Click Sol_Appr_I,II pp_2018.PDF link to view the file.