අපොස සාමාන්‍ය පෙළ කතෝලික ධර්මය I,II 2018

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ කතෝලික ධර්මය I,II 2018

Click Sal_cath_I,II pp_2018.PDF link to view the file.