අපොස සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I,II 2019

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I,II 2019

Click SM_ICT_I,II pp_2019.PDF link to view the file.