අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2013 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I

Click sol_pp_ict_2013.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2013 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I