අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - ක්‍රිස්තියානි ධර්මය I/II

Click christianity.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - ක්‍රිස්තියානි ධර්මය I/II