අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය I,II

අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය I,II

Click SM_Bus_I,II pp_2019.pdf link to view the file.