අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය I,II 2018

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය I,II 2018

Click Sal_Entr_I,II pp_2018.PDF link to view the file.