ලකුණු දීමේ පටිපාටිය 2018 (ශ්‍රී ලංකා විභාගදෙපාර්තමේන්තුව)

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය 2018 (ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

Click Sol_sec lan_I,II Ans_2018.PDF link to view the file.