අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I/II

Click Information technology.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I/II