අ.පො.ස. සාමාන්‍යය පෙළ 2010 - විද්‍යුත් ලේඛණකරණය හා ලඝුලේඛනය I/II

Click Electronic writing shorthand.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍යය පෙළ 2010 - විද්‍යුත් ලේඛණකරණය හා ලඝුලේඛනය I/II