අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යුත් ලේඛනකරණය හා ලඝුලේඛණයI,II 2018

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යුත් ලේඛනකරණය හා ලඝුලේඛණයI,II 2018

Click SOl_Ele Wri_I,II pp_2018.PDF link to view the file.