අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය I,II

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය I,II

Click Sol_Entre_pp_I,II_2016.PDF link to view the file.