අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය I,II 2019

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය I,II 2019

Click SM_Des Mech_I,II pp_2019.PDF link to view the file.