අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය I,II

අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය I,II

Click SM_Civi_I,II pp_2019.PDF link to view the file.