අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2009 - කතෝලික ධර්මය I/II

Click Catholism.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2009 -  කතෝලික ධර්මය I/II