අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය I,II 2018

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය I,II 2018

Click Sal_Des Mech_I,II pp_2018 (2).PDF link to view the file.