අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I,II 2019

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I,II 2019

Click SM_Media_I,II pp_2019.PDF link to view the file.