අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය I,II

අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය I,II

Click SM_Aqu Bio Tech_I,II pp_2019.PDF link to view the file.