අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය I,II 2018

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය I,II 2018

Click Sal_chr_I,II pp_2018.PDF link to view the file.