අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ අරාබි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය I,II 2019

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ අරාබි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය  I,II 2019

Click App Arabic_I,II pp_2019.PDF link to view the file.