අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 ක්‍රිස්තියානි ධර්මය I,II

අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 ක්‍රිස්තියානි ධර්මය I,II

Click SM_Chri_I,II pp_2019.PDF link to view the file.