අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2018 -භුගෝල විද්‍යාව I/II

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ භූගෝල විද්‍යාව I,II 2018

Click Sal_Geo_I,II pp_2018.PDF link to view the file.