අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - සන්නිවේදනය හා මාධ්‍යය අධ්‍යයනය I/II

Click communication media study.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - සන්නිවේදනය හා මාධ්‍යය අධ්‍යයනය I/II