අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාත්ෂණය I/II

Click agriculture and food.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාත්ෂණය I/II