අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය I/II

Click Bussness and accounting.pdf link to view the file.

  අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය I/II