අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - ධීවර හා ආහාර තාක්ෂණය I/II

Click Fisheries food technology.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - ධීවර හා ආහාර තාක්ෂණය I/II