අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2019 - ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය I/II

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2019 - ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය I/II

Click SM_Entr_I,II pp_2019.PDF link to view the file.