අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2019-කොරියන්

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ කොරියන් I,II 2019

Click korean_I,II pp_2019.PDF link to view the file.