අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාත්ෂණය I/II

Click Agriculture food technology I,II.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාත්ෂණය I/II