අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය I/II

Click Business accounting studies.pdf link to view the file.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2010 - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය  I/II