අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 කතෝලික ධර්මය I,II

අ.පො.ස. සා. පෙළ 2019 කතෝලික ධර්මය I,II

Click SM_Cath_I,II pp_2019.PDF link to view the file.