අ.පො.ස. සාමාන්‍යය පෙළ 2019 - විද්‍යුත් ලේඛණකරණය හා ලඝුලේඛනය I/II

අ.පො.ස. සාමාන්‍යය පෙළ 2019 - විද්‍යුත් ලේඛණකරණය හා ලඝුලේඛනය I/II

Click SM_Ele Wri Shor_I,II pp_2019.PDF link to view the file.