අපොස සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I,II 2018

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I,II 2018

Click Sal_ICT_I,II pp_2018.PDF link to view the file.