2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍රය (වයඹ පළාත)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_ict_2nd_tp_nwp_marking_2018.PDF ஐ சொடுக்குக

2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍රය (වයඹ පළාත)