බස්නාහිර පළාත දෙවන වාරය, I II ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018

බස්නාහිර පළාත දෙවන වාරය, I II ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018

Click Sg11_T2_Sci_PI II_2018.pdf link to view the file.