කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

Click Sci_G11_I,IIpp_Kel_2016.PDF link to view the file.