දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I පත්‍රය  - මිනුවන්ගොඩ කලාපය 

Click Sg11_T2_BS_2018_PI.pdf link to view the file.