2018 වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II

2018 වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II

Click Bus_ol_T2_2018_valasmulla kalapaya.PDF link to view the file.