2018 තෙවන වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍රය (වයඹ පළාත)

Click sg11_ict_3rd_tp_nwp_marking_2018.PDF link to view the file.

2018 තෙවන වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍රය (වයඹ පළාත)