2018 පළමු වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍රය (වයඹ පළාත)

Click sg11_ict_1st_tp_nwp_marking_2018.PDF link to view the file.

2018 පළමු වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍රය (වයඹ පළාත)