කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2017

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2017

Click Media_Sin_G11_ppI,II_2017_kelani (2).PDF link to view the file.