කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2015

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2015

Click His_G11_I,IIpp_kel_2016.PDF link to view the file.