දෙවන වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍රය I,II 2017 -දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

දෙවන වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍රය I,II 2017 -දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

Click It_G11_ans_2017.PDF link to view the file.