දෙ‍වන වාරය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II 2017(කැලණි කලාපය)

 දෙ‍වන වාරය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II 2017(කැලණි කලාපය)

Click Art_Sin_G11_ppI,II_2017_kelani.PDF link to view the file.