දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණි කලාපය)

 දෙවන වාරය  I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණි කලාපය) 

Click Bud_Sin_G11_ppI,II_2017_kelani.PDF link to view the file.