ප්‍රතිඵල ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018 වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II

ප්‍රතිඵල ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018 වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II

Click Civi_G11_T2_2018_valasmulla kalapaya.PDF link to view the file.