2016 දෙවන වාර පරීක්ෂණය(කොළඔ අධ්‍යාපන කලාපය)

2016 දෙවන වාර පරීක්ෂණය(කොළඔ අධ්‍යාපන කලාපය)

Click sg11_ict_tt2_colombozone_2016.pdf link to view the file.